การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของ คุณบังอร ไม่มีการสื่อโฆษณา ส่วนมากลูกค้าทราบข่าวจากชาวบ้าน

การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของกิจการของแต่ละผืนมี คุณภาพ มาตรฐาน ของการทอที่มีความละเอียดของตัวสินค้าที่ทำให้ลูกค้าสนใจ ราคาเป็นกันเอง ในการค้า
สถานที่ติดต่อ
คุณ บังอร พันธสะอาด
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมือง จังหวัด นครนายก โทร 085-3868337

วิเคราะห์จุดแข้งจุดอ่อนและอุปสรรค

วิเคราะห์จุดแข้งจุดอ่อนและอุปสรรค (SWOT Analysis)

จุดแข็งของกิจการ
· ราคาถูก
· เป็นกิจการที่มีคู่แข่งค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่เด่น
· ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการสู่ตลาด
จุดอ่อนของกิจการ

· ตลาดสินค้ามีไม่มาก
· กำลังในการผลิตมีน้อยและคนมีฝีมือในการทอเสื่อได้อยาก

โอกาส
· คู่แข่งน้อย
· สินค้าเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

อุปสรรค
ในการ ตัดวัตถุดิบการตัดต้นรูปยาก อุปสรรค การเคลื่อนย้ายต้นรูปออกจากบ่อ


ปัญหามักที่เกิดขึ้น
· ปัญหาการส่งสินค้าไม่สะดวกในการรับส่งสินค้า
· ปัญหาสินค้าไม่เพียงพอต่อตลาด

แนวทางแก้ไข้ปัญหา
· ปัญหาการส่งสินค้า ลูกค้าควรโทรแจ้งว่าต้องการสินค้าจำนวนเท่าไร
· ในการที่สินค้าไม่เพียงพอ คุณบังอรจะตัดสินค้าที่ผลิตจำนวนเท่าไรก็จะส่งสินค้าเท่านั้น

ตลาดที่ส่งสินค้า

ตลาดที่ส่งสินค้า

· ตลาดบ้านสร้าง จังหวัด นครนายก
· ตลาดนครนายก

รายได้

ปัจจุบัน คุณบังอร พันธสะอาด มีรายได้เสริมจากการทอเสื่อ เดือนละ 2,800 บาท
คุณบังอรยังไม่หักต้นทุนในการผลิตไม่แน่นนอน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ สินค้าเป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้อย ราคาย่อมเยา

ปริมาณในการผลิต
ผลิตสินค้าได้ทั้งปี

วัตถุประสงค์
· เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอครัว
· เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัสดุ
· จากธรรมชาติ
· เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้ารับสินค้าไปขายต่อรองลงมาคือ กลุ่มแม่บ้าน

วัสดุ/ขั้นตอนการผลิต

วัสดุขั้นตอนการผลิต


วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ต้นธูป(ตากแห้ง)
เชือกปอ
สีประสมอาหาร
อุปกรณ์ในการทอเสื่อ
กี่ทอเสื่อ
ไม้ขวางกี่
ใส่ลิ่ม


ขั้นตอนในการทอเสื่อ1. นำต้นรูปมาตากแห้ง

2. ขึ้นหรือขึงเชือกกับเครื่องทอเสื่อ

3. กดกี่ทอเสื่อลงเตรียมในการทอ

4 .นำต้นรูปมาแนบกับใส่ลิ่ม

5. ส อด ลิ่มโดยที่มีตันรูปคู่กัน

6. สอด เฃ้าไปในเชือกที่เราเตรียมไว้

7 .กดตันรูปให้แน่นทอต่อไปให้สุดกับเชือกที่เราขึงไว้

9. ทอเสือให้แน่นและสุดปลายเชือก

10. เสือสำเร็จธูป

การบริหาร


ทุนในการดำเนินงาน 50 , 000 บาท
จำนวนผู้ลงทุนเจ้าของกิจการคนเดียว 50000 บาทเริ่มในการดำเนินงานการดำเนินงานมีมาตั้งแต่คนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนเป็นการทอเสื่อจาก ต้นกก ปัจจุบันกลายเป็นทอเสื่อจากต้นรูปมีการทอเสื่อเริ่มแรกเมื่อ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้งคุณ บังอร พันธสะอาด
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมือง จังหวัด นครนายก
โทรศัพท์ 085-3868337ระบบการจัดหา/ซื้อสินค้า
กิจการมีการจัดหา วัตถุดิบ ทุกๆสัปดาห์และการจัดซื้อก็เช่นเดียวกัน
สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามร้านค้าทั่วไป เช่น ซื้อเชือกปอรอบจัดหาตัวสินค้าสินค้า
การจัดหาสินค้า เป็นจำนวน 1ครั้ง/สัปดาห์ เช่นการ ต้นธูป เป็นต้นระยะเวลาในการส่งสินค้า
ในการส่งสินค้าต่อ ครั้ง/สัปดาห์ จำนวนเสื่อที่ส่ง 30ผืน/ สัปดาห์ ลูกค้าสามารถโทรสั่งสินค้าหรือคุณบังอรจัดส่งสินค้าเอง ที่ตลาด บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี(กรณีลูกค้าไม่สะดวกที่มารับสินค้าโดยตรง)แหล่งวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป
ต้นรูป15มัดใหญ่/สัปดาห์ 1 มัดเล็กมีต้นรธูป 30 ต้นแหล่งการจัดหาวัตถุดิบจากบ่อ
วัสดุอุปกรณ์ เช่น เชื่อกปอ ซื้อจากร้านค้าทั่วไป
ระบบในการรับสินค้า
ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าหรือการมารับสินค้า กิจการมีใบสั่งซื้อ เพื่อไว้เป็นหลักฐาน


เจ้าของกิจการ


คุณ บังอร พันธสะอาด
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมือง จังหวัด นครนายก
โทรศัพท์ 085-3868337

ประวัติความเป็นมาของการทอเสื่อ(ต้นรูป)ประวัติความเป็นมาของการทอเสื่อ(ต้นรูป)


จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีสภาพการเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง ซึ่งตันรูปวัชพืชที่ชาวบ้านเกลียดมากเพราะทำลายยากส่วนมากต้นรูปเกิดที่บ่อ น้ำเป็นจำนวนมากต่อผู้ที่คิดค้นการทอเสื่อจากต้นรูปคือคุณแม่สร้อยปัจจุบัน คุณแม่สร้อยเสียชิวิตแล้ว ปัจจุบันมีการทอเสื่อมาถึงคนรุ่นหลัง ซึ่ง คุณบังอร พันธสะอาด ได้สืบสานการทอเสื่อถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ Vision )
เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบสานการทอเสื่อจากต้นรูป ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริมจากการทำงาน เป็นการสานการทอเสื่อ จากยายสร้อยที่ให้คนรุ่นหลังเห็นประโยชน์ของต้นรูปในการนำมาทอเสื่อ
พันธ์กิจ ( Mission )
การทอเสื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว ทำขึ้นเพื่อต้องการหารายได้เสริมเข้ามาในบ้าน
เป้าหมายขององค์กร( Goals )
เป้าหมายในระยะสั้น ปี 2548-2551
For Example
1.การรับรู้ตราสินค้า
ขยายการรับรู้ตราสินค้าให้ลูกค้าได้รู้จักกันมากขึ้นในธุรกิจในตัวสินค้าโดย มีรายละเอียดของเป้าหมายการตลาดของ ธุรกิจในแต่ละปีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนกลยุทธ์การตลาด
2.ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุนในการผลิตตัวสินค้าโดยมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ปี

เป้าหมายในระยะปี 2552-2553 (ภายในระยะเวลา 5 ปี)
For Example
1. การขยายในการขนส่งที่ทันสมัยรวดเร็ว สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
2. ขยายตัวสินค้าที่มีความหลากหลายของลายเสื่อ เพื่อเพิ่มราคาให้กับตัวสินค้า