วิเคราะห์จุดแข้งจุดอ่อนและอุปสรรค

วิเคราะห์จุดแข้งจุดอ่อนและอุปสรรค (SWOT Analysis)

จุดแข็งของกิจการ
· ราคาถูก
· เป็นกิจการที่มีคู่แข่งค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่เด่น
· ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการสู่ตลาด
จุดอ่อนของกิจการ

· ตลาดสินค้ามีไม่มาก
· กำลังในการผลิตมีน้อยและคนมีฝีมือในการทอเสื่อได้อยาก

โอกาส
· คู่แข่งน้อย
· สินค้าเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

อุปสรรค
ในการ ตัดวัตถุดิบการตัดต้นรูปยาก อุปสรรค การเคลื่อนย้ายต้นรูปออกจากบ่อ


ปัญหามักที่เกิดขึ้น
· ปัญหาการส่งสินค้าไม่สะดวกในการรับส่งสินค้า
· ปัญหาสินค้าไม่เพียงพอต่อตลาด

แนวทางแก้ไข้ปัญหา
· ปัญหาการส่งสินค้า ลูกค้าควรโทรแจ้งว่าต้องการสินค้าจำนวนเท่าไร
· ในการที่สินค้าไม่เพียงพอ คุณบังอรจะตัดสินค้าที่ผลิตจำนวนเท่าไรก็จะส่งสินค้าเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้