ประวัติความเป็นมาของการทอเสื่อ(ต้นรูป)ประวัติความเป็นมาของการทอเสื่อ(ต้นรูป)


จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีสภาพการเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้ง ซึ่งตันรูปวัชพืชที่ชาวบ้านเกลียดมากเพราะทำลายยากส่วนมากต้นรูปเกิดที่บ่อ น้ำเป็นจำนวนมากต่อผู้ที่คิดค้นการทอเสื่อจากต้นรูปคือคุณแม่สร้อยปัจจุบัน คุณแม่สร้อยเสียชิวิตแล้ว ปัจจุบันมีการทอเสื่อมาถึงคนรุ่นหลัง ซึ่ง คุณบังอร พันธสะอาด ได้สืบสานการทอเสื่อถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ Vision )
เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบสานการทอเสื่อจากต้นรูป ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริมจากการทำงาน เป็นการสานการทอเสื่อ จากยายสร้อยที่ให้คนรุ่นหลังเห็นประโยชน์ของต้นรูปในการนำมาทอเสื่อ
พันธ์กิจ ( Mission )
การทอเสื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว ทำขึ้นเพื่อต้องการหารายได้เสริมเข้ามาในบ้าน
เป้าหมายขององค์กร( Goals )
เป้าหมายในระยะสั้น ปี 2548-2551
For Example
1.การรับรู้ตราสินค้า
ขยายการรับรู้ตราสินค้าให้ลูกค้าได้รู้จักกันมากขึ้นในธุรกิจในตัวสินค้าโดย มีรายละเอียดของเป้าหมายการตลาดของ ธุรกิจในแต่ละปีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนกลยุทธ์การตลาด
2.ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุนในการผลิตตัวสินค้าโดยมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ปี

เป้าหมายในระยะปี 2552-2553 (ภายในระยะเวลา 5 ปี)
For Example
1. การขยายในการขนส่งที่ทันสมัยรวดเร็ว สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
2. ขยายตัวสินค้าที่มีความหลากหลายของลายเสื่อ เพื่อเพิ่มราคาให้กับตัวสินค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น